Bursa Barosu adına Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Erol Çiçek’in takip ettiği ve hukuksuz kararların iptali için dava açtığı konuda yaşanan gelişmeler özetle şöyle:

İznik Gölü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP) askıdayken Albayrak Holding bünyesindeki Varaka AŞ tarafından yapılan itiraz üzerine, 1/25.000 ölçekli NİP'nın Döktaş ve Yenisan arasında kalan bir bölümü tarımsal alandan çıkarılarak, sanayi alanına dönüştürüldü. Örnekköy 108 ada, 2 parsel dışındaki büyük bölüm ise Bursa İl Toprak Koruma Kurulu'nun 20.10.2023 tarih ve İTKK-2023/10-173 sayılı kararıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamından çıkarıldı. Alanın, sanayiye açılması niyetli bu karar güncel 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’na aykırıdır.

İl Toprak Koruma Kurulu, bu alanın 5403 sayılı kanun kapsamından çıkarılmasına ilişkin teklifi daha önce, söz konusu parsellerin “Büyük Ova Koruma Alanında, sulu, mutlak ve verimli tarım arazisi olduğundan, sulak alan tampon bölgesinde kalmasından ve alanın bütünlük arz etmesinden dolayı” önce reddetmişti. Bu gerekçelerin hiçbiri karşılanmamasına rağmen daha sonra teklifi kabul ederek alanı tarım dışı kullanıma açtı.

Hal böyleyken Varaka Kağıt 13 Kasım 2023 tarihinde proje tanıtım dosyasıyla Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ÇED başvurusunda bulundu ve alanın tamamı (252.572,53 m²) için 15 Aralık 2023 tarihinde ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi.

İl Toprak Koruma Kurulu kararıyla 5403 sayılı kanun kapsamından çıkarılması, alanın sanayiye açıldığı anlamına gelmemektedir ki, söz konusu alan için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı hukuka aykırıdır.

Küresel iklim krizinin şiddeti ve etkilerinin giderek arttığı günümüzde Bursa için stratejik önemi bulunan İznik Gölü’nde seviye minimum işletme kotu olan 83,3 metrenin altına düşmüş, ayrıca hızla kirlenmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kağıt fabrikasının su ihtiyacı konusunda tavrı belirsizdir. Üstelik Bursa ve Orhangazi’nin su sıkıntısı çektiği, iklim değişikliği nedeniyle sorunun gelecekte daha da büyüyeceği ortadayken, kağıt fabrikasına içme suyundan pay verilme olasılığı halkın ve diğer canlıların en temel haklarından olan sağlıklı içme suyu hakkının gasbı olacaktır.

Bursa Barosu, 1. sınıf, sulu tarım arazilerinin ve İznik Gölü sulak alanının korunması amacıyla hem 'ÇED olumlu”, hem de İl Toprak Koruma Kurulu’nun tarım dışı kullanım kararına karşı İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Bursa’ya yeni park Bursa’ya yeni park

Tüm ekosistemleri, şimdiki ve gelecek nesillerin yaşam hakkını tehdit eden ekolojik yıkımları aynen sürdürme anlayışına ve bunun sonucu olan hukuka aykırı idari işlemlere karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.