Sevgili okurlarımız 09 Kasım 2022 tarihindeki Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7420 sayılı Kanunla İşverenleri ve çalışanları yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler getirildi.

Kanunun Geçici 1. Maddesinde “ işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz” denmektedir.

Enflasyonist ortamda zor günler geçiren çalışanlara bir nebze olsun destek olmak isteyen işverenler 8 ay boyunca Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma giderlerine karşılık olmak üzere ücret bordrolarında göstererek ayrıca ödeyecekleri aylık 1.000 TL için herhangi bir SSK Primi ve Vergi ödemeyecekler. Bu uygulama işverene ek bir yük getirmeyeceği için çalışanlara destek olmaya teşvik edebilir. Daha önceden işverence çalışana ödenen diğer ödemeler Hem SSK Primine hem de Gelir vergisi kesintisine tabi idi. Bu istisna kısa süreli de olsa olumlu bir uygulama olmuş, umarım bu istisna kalıcı hale getirilir.

YEMEK BEDELİNE DE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI GETİRİLDİ

Yine aynı kanunla Gelir Vergisi Kanununu 23. Maddesinde yapılan düzenleme ile “işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir.” şeklinde değiştirildi.

Bu düzenleme ile yemek bedelinin çalışana illa yemek kartı, yemek kuponu vs. şeklinde verilmesi gerekmiyor. Yeni düzenlemeye göre Günlük 51 TL lik yemek bedeli çalışana bordroda yemek bedeli olarak gösterilip nakit ödenirse Gelir vergisi istisnası uygulanacak.

YEMEK BEDELİNE SSK İSTİSNASI KONUSUNDA YETKİ YÖNETİM KURULUNDA

Burada dikkat edilmesi gereken husus ise aynı İstisnanın SSK Primi açısından uygulanmayacağıdır. Buradaki istisna tutarı Günlük Brüt Asgari ücretin % 6 sı kadar olan kısımdır.

Ancak Vergi istisnasının ardından bu uygulamaya paralel bir düzenlemede SGK’ndan geldi. 11.11.2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile birlikte yemek ücretlerinde uygulanacak prim muafiyetlerin de de değişikliğe gidildi.

Yeni Uygulama ile yönetmelik metninin son hali şu şekilde olmuştur.

“İşveren tarafından;
 

Düzenleme ile “İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı Prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaz.”

Sonuç olarak SGK Yönetim kurulunca her ne kadar karar alınmamış olsa bile kuvvetle muhtemel Gelir vergisi istisna tutarı olan Günlük 51 TL’nin SSK primi açısından da İstisna olarak uygulanması beklenmektedir. Kurumların uygulama bütünlüğü açısından doğru olanda budur.

Hem elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine katkı olarak ödenecek 1.000 Tl hem de yemek bedelinin günlük 51 TL olarak işverence nakit karşılanması durumunda devlet tarafından işverenin sırtına yeni yükler yüklenmemesi yerinde ve doğru bir uygulamadır. Umarım SGK Yönetim kuruluda bir an önce kararını açıklar ve kafalardaki soru işaretlerini bitirir.